ಹೊಸ್ತೋಟರ ವೀಡಿಯೋ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ

ಹೊಸ್ತೋಟರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಣ-ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿ
ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುಪಡಿ:

1. ಚಿತ್ರ ಪುಟ ಮದ್ದಲೆ: ಮದ್ದಲೆ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಪೆಟ್ಟಿನ ಹೆಸರು ತಿ ಮತ್ತು ರ ದ ಬದಲು ತ ಮತ್ತು ರಿ ಆಗಬೇಕು (ತಿ ಬದಲು ತ - ರ ಬದಲು ರಿ).

2. ದರ್ಬಾರಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರ ಕೋಮಲ, ತೀವ್ರ ಅಲ್ಲ. ಗ೩ ರ ಬದಲು ಗ೨ ಎಂದಾಗಬೇಕು.

3. ರಾಗದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದುಕಡೆ ಜಾಡವ ಎಂದಿದೆ. ಅದು ಔಡವ ಎಂದಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಐದು ಸ್ವರ ಇರುವ ಎಂಬ ಅರ್ಥ.

4.ವೀಡಿಯೋ ದಾಖಲೆ


This is a reserved page for video demonstrations and documentaries related to the book by Hosthota Manjunatha Bhagavata -- Yakshagana Shikshana Lakshana published by Yakshamitra Toronto


ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ವೀಡಿಯೋ