Lava - Kusha in Pittsburgh,USA July 10

Post date: 02-Jun-2010 15:33:35

LAVA KUSHA

Venkateshwara Temple, Pittsburgh

July 10, 7.00 PM

Shatrugna: Naveen

Lava: Kedilaya

Kusha: Srikanth

Rama: Srikrishna

Doota/Valmiki: Madhusudhan Gunjgodu

Seeta: Sharada Bhat